Home / Press & Events / งาน เบิร์ดแลนด์ แดนมหัศจรรย์ ตอน ตามหาตัวโน๊ตที่หายไป
งาน เบิร์ดแลนด์ แดนมหัศจรรย์ ตอน ตามหาตัวโน๊ตที่หายไป

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ทำให้ฝันของเด็กๆเป็นจริงโดยยกเอาดินแดนแห่งจินตนาการและเสียงดนตรีมาตั้งไว้กลางศูนย์การค้ำแฟชั่น ไอส์แลนด์ เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2555 ภำยใต้ชื่องาน “เบิร์ดแลนด์...แดนมหัศจรรย์ ตอน ตามหาตัวโน๊ตที่หายไป” ในงำนนี้ผู้สนับสนุนหลักอย่ำง ไทยประกันชีวิต, น้ำดื่นช้ำง, ไทยทีวีสีช่อง 3, นมถั่วเหลือง แลคตำซอย, และ บริษัท สามารถ ไอ-โมบำย จำกัด (มหำชน) พร้อมด้วยเหล่าบรรดาผู้สนับสนุนพิเศษ อำทิเช่น SONY, Daddy Dough และ D-Dance นอกจากการยกเอาความสนุกสนานต่างๆในเบิร์ดแลนด์มาให้น้องๆได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังเป็นการเปิดเวทีการประกวดรอบชิงชนะเลิศ “เบิร์ดแลนด์ Singing Contest” ระดับชั้นประถมศึกษำ ที่เปิดโอกำสให้น้องๆรวมกลุ่มกันมำทั้งร้องและเต้นแสดงควำมสำมำรถกันอย่างเต็มที่ และ “เบิร์ดแลนด์ Character Searching Contest” ระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่เป็นการจับคู่เหมือนกับตัวละครในเบิร์ดแลนด์ ทั้งเสื้อผ้าหน้าผม และควมสำมารถทำงด้ำนดนตรี หลังจากที่ เปิดโอกำสให้น้องๆได้ส่งคลิปแสดงความสำมารถทั้ง ร้อง เต้น เล่นดนตรี เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ำรอบจากทั่วประเทศมาแล้ว
ในรอบชิงชนะเลิศนี้ยังได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมใจกันมาชื่นชมและลงคะแนนให้แก่ความสำมารถของน้องๆมากมาย อำทิเช่น ครูอู๋ เปรมจิตต์ จาก D-Dance, คุณปุ๊ย จากรายการตีสิบ, คุณเต๋ำ ภารดร จำก True Fantasia, ครูเป็ด มนต์ชีพ จากมนต์ชีพสตูดิโอ, และคุณเอ๋ ศุภกร จากบริษัทเลยดูดี เป็นต้น
สำหรับผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “เบิร์ดแลนด์ Singing Contest” ระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง* น้องๆทั้งร้องทั้งเต้นกันมันส์สุดๆ เล่นเอากองเชียงเฮลั่นตลอดการแสดง และอีกหนึ่งโครงการสำหรับระดับมัธยมศึกษา “เบิร์ดแลนด์ Character Searching Contest” ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ชมภูนภา เอกอัครายุทธ มาในตัวละครลิลลี่** ที่แต่งออกมาได้เหมือนเป๊ะ นอกจำกนั้นความสามารถในการเล่นไวโอลีนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำตัวของลิลลี่ก็เข้าตากรรมการ จึงคว้ารางวัลชนะเลิศไปนอนกอดสมใจ